Användarvillkor Gäller från 15 mars 2021

Parter och Kontoägare

Sirvoys bokningssystem (nedan kallat ”systemet”) är en tjänst som tillhandahålls av Sirvoy Ltd (nedan kallad ”Sirvoy”), som är registrerat på Irland. Abonnemangsinnehavare och kontoägare (nedan kallad kunden) är den person vars e-post och kontaktuppgifter uppgavs när kontot skapades. Om personen registrerade sig på en arbetsgivarens vägnar, är arbetsgivaren kontoägare.

I händelse av tvist gällande ägarskap för kontot så förbehåller Sirvoy sig rätten att begära in dokumentation för att avgöra samt bekräfta ägarskap. Dokumentation kan inkludera, men är inte begränsat till, en skannad kopia av registreringsbeviset för företaget, legitimation med foto utgivet av myndigheterna, sista fyra siffrorna på registrerat kreditkort och liknande. Sirvoy håller rätten att efter eget tycke avgöra vad som är rättmätigt ägarskap samt att överföra ett konto till en rättmätig ägare, eller att tillfälligt inaktivera ett konto tills en tvist anses löst.

Godkännande av användarvillkoren

Kunden godkänner dessa användarvillkor i samband med sin registrering genom att markera rutan i registreringsformuläret på Sirvoys webbplats. Sirvoy kan ibland ändra användarvillkoren. Genom att fortsätta att använda systemet efter att förändringarna gjorts samtycker kunden till och accepterar ändringarna.

Omfattning och Användning

Abonnemanget ger kunden rätt att använda systemet. Abonnemanget får inte användas av andra eller för databehandling för andra. Maximalt antal tillåtna bokningsbara objekt och andra angivna begränsningar får inte överskridas. Kunden har endast rätt att använda systemet för de avsedda ändamålen. Vid missbruk upphör abonnemanget utan varning och kunden kan vidare bli ansvarig för eventuella förluster eller skador som Sirvoy lidit av som en följd av detta.

Betalningsvillkor och Fakturering

Kostnaden för abonnemanget behandlas varje månad. Fasta och rörliga kostnader dras från kundens kontosaldo. Kundens konto hos Sirvoy låses om kontosaldot är negativt i mer än 10 dagar. Om betalning fortfarande inte har mottagits inom 60 dagar avslutas kontot. Betalningspåminnelser visas efter inloggning och/eller skickas till kunden via e-post.

Varaktighet och Uppsägning

Kunden kan använda systemet så länge som kontosaldot inte är negativt. Pengar som betalas in på kontot återbetalas inte. Kontot kan avslutas 60 dagar efter det att kontosaldot har blivit negativt eller på kundens begäran.

Kundens datauppgifter

Kunden äger rätt till och kan använda uppgifterna som kunden anser lämpligt. Bokningar lämnas kvar i systemet åtminstone 18 månader efter utcheckningsdatumet, men kan därefter raderas, om inte kunden redan har tagit bort dem. När abonnemanget avslutas kan kunden exportera sina datauppgifter med hjälp av funktionen ”Exportera”. Kundens datauppgifter raderas ett år efter att abonnemanget avslutats, eller tidigare på kundens begäran, och Sirvoy har ingen skyldighet att lagra data efter denna period.

Kunden instämmer och samtycker härmed till sina uppgifter som vid behov behandlas av ombud, underentreprenörer och underleverantörer som Sirvoy utser/anlitar. En lista över underbiträden finns på Sirvoys webbplats.

Driftstabilitet

Sirvoy strävar efter högsta möjliga driftstabilitet, men ansvarar inte för några avbrott på grund av faktorer som ligger utanför Sirvoys kontroll. Sådana avbrott innefattar, men är inte begränsade till, strömavbrott, fel på utrustning och anslutningar och andra liknande avbrott.

Underhåll och Systemändringar

För att ge bästa möjliga service kan Sirvoy ibland anpassa eller uppdatera systemet. I sådana fall kan det vara nödvändigt att tillfälligt stänga ner åtkomsten till systemet. Sirvoy har rätt att uppdatera och förbättra systemet och ändra dess funktionalitet, så länge som grundläggande funktioner upprätthålls, dvs. registrering och hantering av bokningar.

Prissättning

Sirvoy meddelar eventuella prisökningar minst tre månader i förväg, med undantag för de som kan krävas på grund av inflation, instabil växelkurs, prisökning från tredje part eller andra faktorer som ligger utanför Sirvoys kontroll som leder till ökningar i kostnader eller priser som uppkommit för Sirvoy. Ny funktionalitet som tilläggsmoduler eller funktioner kan komma att prissättas separat.

Rättigheter

Systemet är upphovsrättsligt skyddat och ägs i sin helhet av Sirvoy. Sirvoy kan när som helst överföra sina rättigheter och skyldigheter till tredje part, förutsatt att tredje part avser att fortsätta bibehålla systemet enligt dessa användarvillkor.

Rättigheter till immaterialrätt

Alla patent, upphovsrätter för varumärken, designrättigheter, utformning, logotyper, varumärken för produktnamn och tjänster, affärshemligheter, kunnande, databasrättigheter och andra rättigheter i form av immateriella rättigheter (oavsett om de är registrerade eller oregistrerade) och alla applikationer för detsamma, var som helst i världen som ska tillhandahållas av Sirvoy som uppstår till följd av eller i samband med leverans av systemet ska tillhöra respektive ägare till detta.

Kundens skyldigheter

Kunden har det fullständiga ansvaret för de enskilda transaktionerna och avtalen som ingåtts och hanteras genom systemet. Kunden är alltid ansvarig för att verifiera att informationen som sparats eller visas i systemet är korrekt. Kunden får inte agera på ett sätt som påverkar andras möjligheter att använda systemet, och kunden får inte registrera information som anses vara kränkande eller vilseledande.

Kunden bekräftar att, i den omfattning som tillåts enligt gällande lag, den enda åtgärden för problem eller missnöje med systemet, tredjepartsapplikationer eller innehåll i applikationer från tredje part är att upphöra att använda systemet, tredjepartsapplikationer eller innehåll i applikationer från tredje part.

Sirvoys skyldigheter

Sirvoy strävar efter att ge bästa möjliga service, men kunden förstår och erkänner att systemet tillhandahålls ”SOM DET ÄR” utan uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag. Kunden använder systemet på egen risk.

Sirvoy garanterar inte, godkänner inte och tar inte ansvar för applikationer från tredje part, innehåll i applikationer från tredje part, användarinnehåll, eller annan produkt eller tjänst som annonseras eller erbjuds av tredje part på eller via Sirvoys system eller några länkade webbplatser. Kunden förstår och erkänner att Sirvoy inte är ansvarigt eller förpliktigat för någon transaktion mellan kunden och tredjepartsleverantörer av tredjepartsapplikationer eller produkter eller tjänster som annonseras på eller via Sirvoys system.

Friskrivningsklausul

Sirvoy ansvarar inte för direkta skador som har lidits, betalats eller uppkommit av kunden för de tjänster som erbjuds häri.

Varken Sirvoy eller någon av dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, representanter, dotterbolag, anslutna företag, distributörer, anslutna (distribuerande) partners, licensinnehavare, agenter eller andra som är involverade i att skapa, sponsra och marknadsföra eller på annat sätt göra Sirvoy-systemet och dess innehåll tillgängligt ansvarar för:
(i) alla straffande, speciella, indirekta skador eller följdskador, produktionsförlust, vinstförlust, inkomstförlust, förlust av kontrakt, förlust av eller skada på goodwill eller rykte, förlust av fordran;
(ii) eventuella felaktigheter relaterade till (beskrivande) information (inklusive priser, tillgänglighet och betyg) hos tredjepartsleverantörer som görs tillgängliga i Sirvoy-systemet;
(iii) de tjänster som tillhandahålls eller de produkter som erbjuds av tredjepartsleverantörer eller andra affärspartners;
(iv) alla (direkta, indirekta, följdmässiga eller bestraffande) skador, förluster eller kostnader som lidits, uppkommit eller betalats av kunden i enlighet med eller som härrör från eller i samband med användning, oförmåga att använda eller försening av Sirvoy-systemet; eller
(v) personskada, dödsfall, egendomsskada eller andra (direkta, indirekta, speciella, följd- eller bestraffande) skador, förluster eller kostnader som har lidits, uppstått eller betalats av kunden, vare sig det beror på handlingar, fel, överträdelser, vårdslöshet, avsiktligt missuppträdande, underlåtenhet, utelämnanden, missvisande uppgifter, skadeståndsgrundade händelser eller strikt skadeståndsansvar av eller (helt eller delvis) hänförliga till en tredjepartsleverantör eller någon av Sirvoys andra affärspartners (inklusive någon av deras respektive anställda, styrelseledamöter, tjänstemän, agenter, representanter, underleverantörer eller anslutna företag) vars produkter eller tjänster (direkt eller indirekt) görs tillgängliga, erbjuds eller marknadsförs på eller genom Sirvoy-systemet, inklusive alla (delvis) avbokningar, överbokningar, strejker, force majeure eller någon annan händelse som ligger utanför Sirvoys kontroll.

Sirvoy ansvarar inte för och friskriver sig från ansvar av användning, giltighet, kvalitet, lämplighet, ändamålsenlighet eller utelämnande av olika reseprodukter och tjänster som kan beställas, förvärvas, upphandlas, köpas, betalas, hyras, tillhandahållas, reserveras, kombinerat eller fullbordat från kunden (t.ex. hotell, motell, lägenheter, bed & breakfast), attraktioner (t.ex. (tema)parker, museer, sightseeingturer), transportleverantörer (t.ex. biluthyrning, kryssningar, tåg, flygplatser, bussresor, transfer), researrangörer, reseförsäkringar och annan resa eller relaterad produkt eller tjänst som då och då är tillgänglig för bokning (”bokningen”) och lämnar inte garantier eller villkor av något slag i detta avseende, antingen underförstått, lagstadgad eller på annat sätt, inklusive underförstådda garantier för säljbarhet, titlar, icke-intrång eller lämplighet för ett visst syfte. Kunden erkänner och samtycker till att den är ensamt ansvarig och tar på sig allt ansvar och alla skyldigheter för eventuella bokningar (inklusive alla garantier och villkor som gjorts av kunden). Sirvoy är inte en (åter)försäljare.

Klagomål eller anspråk på eventuella bokningar (inklusive relaterade till det erbjudna priset (special/kampanj), policy eller specifika begäranden) ska behandlas av kunden. Sirvoy ansvarar inte för och friskriver sig från ansvar för sådana klagomål, anspråk och produktansvar.

Oavsett om kunden har debiterat för bokningen eller inte så samtycker och bekräftar kunden att den alltid är ansvarig för betalningar, källskatt, överföring och betalning av gällande skatter på det totala beloppet av bokningspriset eller avgiften till relevanta skattemyndigheter. Sirvoy ansvarar inte för överföring, insamling, undanhållande eller betalning av de relevanta skatterna enligt bokningspriset eller för avgiften till de berörda skattemyndigheterna. Sirvoy agerar inte som ansvarig handlare för några produkter eller tjänster.

Kunden erkänner svårigheterna i användningen av internet, i synnerhet kan varierande hastigheter och överbelastning i nätverket orsaka avbrott och svårigheter med att komma åt en webbplats. Sirvoy utesluter allt ansvar som är relaterat till någon tillfällig (schemalagd eller oplanerad) och/eller helt haveri eller driftstopp (för underhåll, uppdateringar eller på annat sätt på webbplatsen och/eller Sirvoy-systemet).

Användning av Sirvoys Channel Manager

Kunden är alltid ansvarig för att verifiera att rumstyperna är korrekt mappade och att bokningar, priser och tillgänglighet uppdateras korrekt till och från bokningskanaler. Sirvoy kan inte hållas ansvarig för inkomstförluster eller kostnader som uppstår vid felaktig information som publiceras till bokningskanaler.

Kunden förstår att det finns en oundviklig risk för överbokningar om ett visst rum erbjuds via flera bokningskanaler samtidigt, och kunden accepterar fullt ansvar för alla förluster eller skador som uppstår till följd av sådana överbokningar. Eventuella överbokningar eller problem måste omedelbart hanteras och lösas av kunden i samarbete med bokningskanalen.

Kreditkortsuppgifter och Betalningar

Sirvoy underlättar behandling av betalningar genom betalningsprocessorer från tredje part. Sirvoy agerar eller fungerar aldrig som ansvarig handlare. Sirvoy ansvarar inte för några (auktoriserade, (påstådda) obehöriga eller felaktiga) avgifter från kunden eller för något belopp för någon giltig eller auktoriserad avgift (inklusive förbetalda priser, no-show och debiterbara avbokningar).

Sekretess och Dataskydd

Sirvoy har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder som krävs för att förhindra att systemets information förstörs, förloras, missbrukas eller nås av någon obehörig tredje part. Sirvoy behandlar kunddata endast för kunden och inte för sina egna, icke-relevanta ändamål. Sirvoy håller all kundinformation konfidentiell och delar endast sådan information med tredje part om det är relevant för de tjänster som tillhandahålls genom detta avtal. Sirvoy kontaktar vid behov kunden med kritisk information relaterad till kundens konto.

Personuppgifter som samlas in ska bearbetas och hanteras på ett rättvist, lagligt och transparent sätt samt i enlighet med General Data Protection Regulation EU 2016/679 (”GDPR”) och dataskyddslagen 2018. GDPR-kompatibla tredjepartstjänster kan användas för databehandling. Sirvoy har behörighet att agera som ”Personuppgiftsbiträde” (”processor”) av personuppgifter för kundens räkning och kunden är ”Personuppgiftsansvarig” (“controller”) för sådana data. Kunden kan begära ett databehandlingsavtal (DPA) från Sirvoy för att komplettera dessa villkor. Kunden hänvisas också till sekretesspolicyn för Sirvoy Limited på sin webbplats i detta sammanhang.

Kunden måste hantera och bearbeta personuppgifter och gästinformation i enlighet med gällande regler för sekretess och dataskydd, till exempel GDPR. Kunden ansvarar för att inhämta samtycke av av all behandling av personuppgifter, e-postkommunikation och liknande hantering. Kunden måste respektera varje begäran att få del av, ändra eller radera en persons uppgifter, till exempel genom att radera bokningshistorik osv. Sirvoy lagrar inte i onödan någon information efter den har raderats av kunden.

Tvister

Dessa villkor och tillhandahållandet av Sirvoys tjänster kommer att regleras av och tolkas i enlighet med Irlands lagar. Alla tvister som uppstår till följd av dessa allmänna villkor och våra tjänster ska uteslutande överlämnas till de behöriga domstolarna i Dublin, Irland.

Den ursprungliga engelska versionen av dessa villkor kan ha översatts till andra språk. Den översatta versionen är endast en gratis översättning och kunden kan inte erhålla några rättigheter från den översatta versionen. I händelse av tvist om innehållet eller tolkningen av dessa villkor, eller inkonsekvens eller avvikelse mellan den engelska versionen och andra språkversioner av dessa villkor, ska den engelskspråkiga versionen i den utsträckning som tillåts enligt lag gälla, ha företräde och vara avgörande.

Om någon bestämmelse i dessa villkor är eller blir ogiltig, ej verkställbar eller icke-bindande, ska kunden förbli bunden av alla andra bestämmelser härom. I sådant fall ska sådana ogiltiga bestämmelser ändå verkställas i största möjliga utsträckning som tillåts i tillämplig lag och kunden ska åtminstone godkänna en liknande version av den ogiltiga, icke-verkställbara eller icke-bindande bestämmelsen, med tanke på innehållet och syftet med dessa villkor.