Användarvillkor

Gäller from 17 december 2018

Parter och Kontoägare

Sirvoys bokningssystem (nedan kallat ”systemet”) är en tjänst som tillhandahålls av Sirvoy Ltd (nedan kallad ”Sirvoy”), som är registrerat på Irland. Abonnemangsinnehavare och kontoägare (nedan kallad kunden) är den person vars e-post och kontaktuppgifter uppgavs när kontot skapades. Om personen som registrerade sig representerade en affärsverksamhet så betraktas affärsverksamheten som kontoägare och innehavare av abonnemanget.

I händelse av tvist gällande ägarskap för kontot så förbehåller Sirvoy sig rätten att begära in dokumentation för att avgöra samt bekräfta ägarskap. Dokumentation kan inkludera, men är inte begränsat till, en skannad kopia av registreringsbevis, legitimation, sista fyra siffrorna på registrerat bankkort och liknande. Sirvoy håller rätten att efter eget tycke avgöra vad som är rättmätigt ägarskap samt att överföra ett konto till en rättmätig ägare, eller att tillfälligt inaktivera ett konto tills en tvist anses löst.

Godkännande av användarvillkoren

Kunden godkänner dessa användarvillkor i samband med sin registrering genom att markera rutan i registreringsformuläret på Sirvoys webbplats. Sirvoy kan ibland ändra användarvillkoren. Genom att fortsätta att använda systemet efter att förändringarna gjorts erkänner kunden att han accepterar ändringarna.

Omfattning och Användning

Abonnemanget ger kunden rätt att använda systemet. Abonnemanget eller dess datainformation får inte användas av andra. Maximalt antal tillåtna bokningsbara objekt och andra angivna begränsningar får inte överskridas. Kunden har endast rätt att använda systemet för de avsedda ändamålen. Vid missbruk upphör abonnemanget utan varning.

Betalningsvillkor och Fakturering

Kostnaden för abonnemanget behandlas varje månad. Fasta och rörliga kostnader dras från kundens kontosaldo. Kontot kommer att låsas om kontosaldot är negativt i mer än 10 dagar. Om betalning fortfarande inte har mottagits inom 60 dagar kommer kontot att avslutas. Betalningspåminnelser kommer att visas efter inloggning och/eller skickas till kunden via e-post.

Varaktighet och Uppsägning

Kunden kan använda systemet så länge som kontosaldot inte är negativt. Pengar som betalas in på kontot kommer inte att återbetalas. Kontot kan avslutas 60 dagar efter det att kontosaldot har blivit negativt eller på kundens begäran.

Kundens datauppgifter

Kunden äger rätt till och kan använda uppgifterna som kunden anser lämpligt. Bokningar lämnas kvar i systemet åtminstone 18 månader efter utcheckningsdatumet, men kan därefter raderas, om inte kunden redan har tagit bort dem. När abonnemanget avslutas kan kunden exportera sina datauppgifter med hjälp av funktionen ”Exportera”. Kundens datauppgifter kommer att raderas ett år efter att abonnemanget upphör eller tidigare på kundens begäran och Sirvoy har ingen skyldighet att lagra data efter denna period.

Driftstabilitet

Sirvoy strävar efter högsta möjliga driftstabilitet, men ansvarar inte för några avbrott på grund av faktorer som ligger utanför Sirvoys kontroll. Sådana avbrott innefattar strömavbrott, fel på utrustning och anslutningar och liknande.

Underhåll och Systemändringar

För att ge bästa möjliga service kan Sirvoy ibland anpassa eller uppdatera systemet. I sådana fall kan det vara nödvändigt att tillfälligt stänga ner åtkomsten till systemet. Sirvoy har rätt att uppdatera och förbättra systemet och ändra dess funktionalitet, så länge som grundläggande funktioner upprätthålls, dvs. registrering och hantering av bokningar.

Prissättning

Sirvoy kommer att meddela eventuella prisökningar minst tre månader i förväg, med undantag för de som kan krävas på grund av inflation, växelkurser, prisökning från tredje part eller andra faktorer som ligger utanför Sirvoys kontroll. Ny funktionalitet som tilläggsmoduler eller funktioner kan komma att prissättas separat.

Rättigheter

Systemet är upphovsrättsligt skyddat och ägs i sin helhet av Sirvoy. Sirvoy kan när som helst överföra sina rättigheter och skyldigheter till tredje part, förutsatt att tredje part avser att fortsätta bibehålla systemet enligt dessa villkor.

Kundens skyldigheter

Kunden har det fullständiga ansvaret för de enskilda transaktionerna och avtalen som ingåtts och hanteras genom systemet. Kunden är alltid ansvarig för att verifiera att informationen som sparats eller visas i systemet är korrekt. Kunden får inte agera på ett sätt som påverkar andras möjligheter att använda systemet, och kunden får inte registrera information som anses vara kränkande eller vilseledande.

Kunden bekräftar att, i den omfattning som tillåts enligt gällande lag, hans enda åtgärd för problem eller missnöje med systemet, tredjepartsapplikationer eller programinnehåll från tredje part är att upphöra använda systemet, tredjepartsapplikationer eller programinnehåll från tredje part.

Sirvoys skyldigheter

Sirvoy strävar efter att ge bästa möjliga service, men kunden förstår och erkänner att systemet tillhandahålls ”SOM DET ÄR” utan uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag. Kunden använder systemet på egen risk. Sirvoy frånsäger sig garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-överträdelse. Sirvoy kan inte hållas ansvarigt för skador som orsakats av affärsavbrott, inkomstförluster, följdskador eller annan indirekt förlust eller skada.

Sirvoy garanterar inte, godkänner inte och tar inte ansvar för tillämpningar från tredje part, innehåll från tredje part, användarinnehåll, eller annan produkt eller tjänst som annonseras eller erbjuds av tredje part på eller via Sirvoys webbsidor eller några länkade webbplatser. Kunden förstår och erkänner att Sirvoy inte är ansvarigt eller förpliktigat för någon transaktion mellan kunden och tredjepartsleverantörer av tredjepartsapplikationer eller produkter eller tjänster som annonseras på eller via Sirvoys system.

Användning av Sirvoys Channel Manager

Kunden är alltid ansvarig för att verifiera att rumstyperna är korrekt mappade och att bokningar, priser och tillgänglighet uppdateras korrekt till och från bokningskanaler. Sirvoy kan inte hållas ansvarig för inkomstförluster eller kostnader som uppstår vid felaktig information som publiceras till bokningskanaler.

Kunden förstår att det finns en oundviklig risk för överbokningar om ett visst rum erbjuds via flera bokningskanaler samtidigt, och kunden tar fullt ansvar för detta. Eventuella överbokningar eller problem måste omedelbart hanteras och lösas av kunden i samarbete med bokningskanalen.

Sekretess och Dataskydd

Sirvoy har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att förhindra att systemets information genom fel eller olaglig åtgärd förstörs, förloras, missbrukas eller nås av någon obehörig part. Sirvoy behandlar kunddata endast för kunden och inte för egna, icke relevanta ändamål.  Sirvoy håller all kundinformation konfidentiell och kommer endast att dela sådan information med tredje part om det är relevant för de tjänster som tillhandahålls genom systemet. Sirvoy kommer vid behov att kontakta kunden med kritisk information relaterad till kundens konto.

Personuppgifter som samlas in ska bearbetas och hanteras på ett rättvist, lagligt och transparent sätt, samt i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Underleverantörer kan användas för att bearbeta personuppgifter förutsatt att sådan bearbetning sker i enlighet med GDPR. Sirvoy är bemyndigat att agera som mottagare av personuppgifter, eller så kallat Personuppgiftsbiträde, (“processor”), för kundens räkning. Kunden är ansvarig för dessa personuppgifter, så kallad ”Personuppgiftsansvarig” (“controller”). Kunden kan begära ett databehandlingsavtal (DPA) från Sirvoy för att komplettera detta avtal.

Kunden måste hantera och bearbeta personuppgifter och gästinformation i enlighet med aktuella förordningar gällande sekretess och dataskydd, såsom GDPR. Kunden är ansvarig för att inhämta samtycke av den registrerade inför varje bearbetning av personuppgifter, e-postutskick och liknande hantering. Kunden måste respektera varje begäran från registrerade personer om att få del av, ändra eller radera dennes personuppgifter, till exempel genom att radera bokningshistorik, osv. Data som raderas av kunden kommer också att fullständigt raderas av Sirvoy så snart som möjligt.

Tvister

Eventuella tvister om dessa användarvillkor ska föras till den irländska domstolen.