Villkor – Samarbetsavtal

Detta avtal innehåller de fullständiga villkoren som gäller för ert deltagande som en partner i Sirvoy Ltd samarbetsavtal.
I detta avtal betyder ”vi”, ”oss” eller ”Sirvoy” Sirvoy Ltd, och ”ni”, ”er” eller ”partner” den som är ansluten. ”Sirvoys samarbetsavtal” betyder de olika avtalsplaner som administreras av Sirvoy.

Hänvisnings- och Partneravtal

Provisionen som erhålls från hänvisningsavtalet kommer vara 50 % av de kvalificerande betalningar som den hänvisade kunden gör till Sirvoy under sina första 6 månader.

Provisionen från partneravtalet motsvarar en procentandel av de kvalificerande betalningar som görs av kunder ni hänvisar till Sirvoy. Följande lista, som baseras på antalet aktiva kunder ni har hänvisat till Sirvoy, visar procentsatsen:

1-5 hänvisade kunder: 5 %
6-15 kunder: 10 %
16-30 kunder: 15 %
31-50 kunder: 20 %
51 kunder eller fler: 25 %

Termen ”Kvalificerande betalningar” inkluderar alla standardavgifter som Sirvoy mottagit från kontot för den klient som samarbetspartnern hänvisat till. Provision kommer inte betalas ut för betalningar som gjorts för sponsrad utveckling eller andra liknande engångsavgifter som gjorts av den hänvisade kunden. Vi förbehåller oss rätten att minska er provision i fall då en hänvisad kund vid ett senare tillfälle kräver en återbetalning av sina kvalificerande betalningar.

Kunden kommer endast att anses vara en hänvisad kund om: 1. Kundens Sirvoykonto är registrerat genom Sirvoys partnerlänk eller någon annan metod som har godkänts av Sirvoy. 2. Kontot är registrerat hos Sirvoy utan att ta del av några rabatterade kampanjer som erbjuds av Sirvoy.

Ni kan bara registrera er genom antingen partneravtalet eller hänvisningsavtalet. Om ni vill ändra avtal så behöver det nuvarande avtalet först avslutas.

Betalningsvillkor

Provisionen kommer att betalas ut på er begäran. Inga utbetalningar kan begäras om inte provisionen överstiger 5000 kr.

Rapporter och revision

Ni har rätt till en auktoriserad revisor, godkänd av oss, som undersöker vår bokföring för att verifiera att de betalningar som gjorts till er enligt detta avtal stämmer. Ni har endast rätt att göra en sådan revision under normala öppettider, på er bekostnad, med rimlig förvarning, inte oftare än en gång per kalenderår och inte senare än trettio (30) dagar efter att detta avtal har sagts upp.

Förpliktelser och garantier; Ansvarsbegränsning

Båda parter förpliktigar sig härmed till att:

de har full rättighet och befogenhet att ingå detta avtal och att fullgöra sina skyldigheter enligt detta;

de har erhållit alla tillstånd, licenser och andra statliga tillstånd och godkännanden som krävs för att det ska kunna utföras enligt detta avtal;

tjänsterna som ska utföras av båda parter enligt detta avtal bryter inte eller strider inte mot några patent, någon upphovsrätt, affärshemlighet, varumärken eller annan proprietär rättighet för någon tredje part.

Sirvoy är ensam ansvarig för driften av Sirvoys webbplats. Sirvoy bekräftar att deras respektive webbplatser kan vara föremål för tillfälligt driftstopp på grund av orsaker som är utom deras kontroll. Med förbehåll för de särskilda villkoren i detta avtal så behåller Sirvoy ensamrätt och kontroll över programmering, innehåll och genomförande av transaktioner över respektive webbplats eller tjänst.

VART OCH ETT AV PARTERNA AVSTÅR DEL AV ELLER GARANTI FÖR NÅGON EKONOMISK ELLER ANNAN FÖRDEL SOM DEN ANDRA PARTEN KAN FÅ GENOM SIN DELAKTIGHET I DETTA AVTAL.

VARKEN SIRVOY ELLER NI KOMMER ATT HÅLLAS ANSVARIGA GENTEMOT VARANDRA FÖR NÅGRA INDIREKTA, OVÄNTADE SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLORAD VINST ELLER FÖRLORAD DATA) SOM ÄR ETT RESULTAT AV DETTA AVTAL. SIRVOYS FULLSTÄNDIGA ANSVAR SOM TILLÄMPAS AV DETTA AVTAL GENOM KONTRAKT ELLER FÖRSEELSE KOMMER INTE ÖVERSTIGA BELOPPET SOM SKA BETALAS UT TILL ER ENLIGT DE NÄMNDA VILLKOREN.

Fullbordan och försäkran

Sirvoy är ensamt ansvarig för att tillhandahålla de tjänster som betalats av den hänvisade kunden. Följaktligen kommer alla regler, policys, driftsförfaranden och information om kunders användning av Sirvoy att tillämpas för dessa kunder inklusive våra regler om integritet och sekretess. Vi kan ändra våra policyer och driftsförfaranden, när som helst, utan att i förväg meddela detta.

Immateriella rättigheter

Sirvoy beviljar er härmed, under avtalets löptid, tillgång till en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, vinstfri licens för att upprätta hyperlänkar mellan er och vår webbplats och att använda Sirvoys firmanamn, logotyper och varumärken på er hemsida endast på ett sätt som är rimligt och nödvändigt för att etablera och främja sådana hyperlänkar och att utföra era skyldigheter enligt detta avtal. All annan användning av Sirvoys firmanamn, logotyper eller varumärken i samband med reklam och liknande kräver Sirvoys skriftliga godkännande.

Ni ger härmed Sirvoy, under avtalets löptid, tillgång till en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, vinstfri licens för att upprätta hyperlänkar mellan er och vår webbplats och att använda ert firmanamn, logotyper och varumärken endast på ett sätt som är rimligt och nödvändigt för att etablera och främja sådana hyperlänkar och att utföra våra skyldigheter enligt detta avtal. All annan användning av era associerade varumärken i samband med reklam och liknande kräver ert skriftliga godkännande.

Med undantag för vad som anges ovan reserverar vi oss båda för alla rättigheter och intresse i respektive immateriella rättigheter (t ex patent, upphovsrätt, affärshemligheter, varumärken och andra immateriella rättigheter). Användning av den andres varumärken utom vad som anges här är strängt förbjudet.

Skadeersättning

Vi samtycker till att hålla er, era styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och ombud fria från allt ansvar, alla fordringar, förluster, skadestånd, skador eller kostnader (inklusive rimliga advokatavgifter) i samband med driften av vår hemsida, vid ett brott mot våra skyldigheter enligt detta avtal eller brott mot någon tredje parts immateriella rättigheter av redaktionellt innehåll eller annat material som tillhandahålls av oss för visning på er webbplats.

Ni samtycker till att hålla oss, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och ombud fria från allt ansvar, alla fordringar, förluster, skadestånd, skador eller kostnader (inklusive rimliga advokatavgifter) i samband med driften av er hemsida, vid ett brott mot era skyldigheter enligt detta avtal eller brott mot någon tredje parts immateriella rättigheter av redaktionellt innehåll eller annat material på er hemsida.

Villkor och uppsägning

Villkoren i detta avtal kommer att börja när er representant och Sirvoys representant har undertecknat något av Sirvoys samarbetsavtal och därmed godkänt detta avtal och det avslutas enligt beskrivningen som följer. Ni eller vi får säga upp detta avtal när som helst, med eller utan orsak, genom att skriftligt ge den andre minst trettio (30) dagars uppsägningstid. Ni är endast berättigad att tjäna provisioner på försäljning som inträffat under avtalstiden och provisioner som intjänats under uppsägningstiden förblir bara betalningsbara om produkten inte avbeställs. Sirvoy kan vänta med slutbetalning i en rimlig tid för att säkerställa att avbeställning inte sker.

Om ni inte hänvisar några nya kunder under en period av 6 månader blir ni inaktiva och vi kommer att se det lämpligt att avsluta samarbetsavtalet genom att skicka ut ett meddelande.

Samarbetsavtalet ska inte användas av Sirvoys egna kunder eller i syfte att gynna en enda kontoinnehavare hos Sirvoy. Varje klient från Sirvoy garanterar och förbinder sig att han/hon/det kommer att arbeta aktivt för att marknadsföra samarbetsavtalet och fortlöpande arbeta aktivt för att engagera nya kunder till ett sådant program.

Allmänna bestämmelser

Ni och vi kommer att övervaka och regelbundet testa hur avtalet mellan våra företag fungerar.

Ni och vi går in i detta avtal som oberoende leverantörer och avtalet är inget som kan användas för att skapa ett partnerskap, en agentur, samarbetsbolag eller ett anställningsförhållande mellan er och oss.

Från och med att detta avtal träder i kraft och i samband med driften av våra företags affärer kommer vi båda att följa alla gällande lagar, föreskrifter och krav från behöriga myndigheter. Utan att begränsa giltigheten i det ovan nämnda kommer både ni och vi att betala sådana skatter och avgifter som kan åläggas med avseende på ersättningar eller transaktioner enligt detta avtal.

Varken ni eller vi kommer att anses handla i strid med detta avtal baserat på eventuella förseningar eller brister som orsakats på grund av händelser som ligger utanför vår kontroll. Om någon force majeure-händelse inträffar, vilket innebär någon händelse eller omständighet eller kombination av händelser och/eller omständigheter som inte är inom den berörda partens rimliga kontroll och därmed försenar eller förhindrar parten från att uppfylla sina skyldigheter (inklusive arbetskraft tvister, strejker, naturkatastrofer, regeringshandlingar, eld, översvämning, jordbävning, krig, upplopp, embargon) kommer den berörda parten meddela den andra parten snabbt och använder sedan kommersiellt rimliga ansträngningar för att minimera effekterna av händelsen.

Detta avtal har gjorts och ska tolkas och verkställas i enlighet med Irlands lagar. Alla processer kommer att tas inför den irländska domstolen.

Eventuella meddelanden enligt detta avtal kommer ges via e-post och kommer att anses vara levererat och daterat på det datum det skickades.

Detta avtal representerar hela avtalet mellan er och oss i detta ämne och ersätter andra muntliga eller skriftliga avtal och kan bara ändras eller modifieras genom ett skriftligt dokument som undertecknats av en behörig och godkänd representant från varje part.

Tvister

Dessa villkor och tillhandahållandet av Sirvoys tjänster kommer att regleras av och tolkas i enlighet med Irlands lagar. Alla tvister som uppstår till följd av dessa allmänna villkor och våra tjänster ska uteslutande överlämnas till de behöriga domstolarna i Dublin, Irland.

Den ursprungliga engelska versionen av dessa villkor kan ha översatts till andra språk. Den översatta versionen är endast en gratis översättning och kunden kan inte erhålla några rättigheter från den översatta versionen. I händelse av tvist om innehållet eller tolkningen av dessa villkor, eller inkonsekvens eller avvikelse mellan den engelska versionen och andra språkversioner av dessa villkor, ska den engelskspråkiga versionen i den utsträckning som tillåts enligt lag gälla, ha företräde och vara avgörande.

Om någon bestämmelse i dessa villkor är eller blir ogiltig, ej verkställbar eller icke-bindande, ska kunden förbli bunden av alla andra bestämmelser härom. I sådant fall ska sådana ogiltiga bestämmelser ändå verkställas i största möjliga utsträckning som tillåts i tillämplig lag och kunden ska åtminstone godkänna en liknande version av den ogiltiga, icke-verkställbara eller icke-bindande bestämmelsen, med tanke på innehållet och syftet med dessa villkor.